Gibbirhynchia gr amalthei

Domeriense  -  Aveyron -Francia