Dictyothyris smithi -1

Dictyothyris  smithi  -1

Saone  et  Loire