Dictyothyris smithi-2

Dictyothyris  smithi-2

Saone  et  Loire