Sphenorhynchia glaronensis

Sphenorhynchia  glaronensis

Nievre -Francia