Stroudithyris submaxillata

Stroudithyris  submaxillata