Viallithyris redii

Viallithyris  redii

La  Solana